javascript语句逻辑与或非和标签语句

日期:2021-09-11 08:52:59    浏览:424

逻辑与或非最常用不过了,学了才发现,js里面的逻辑与或非不仅可以判断两个值的真假,还可以进行返回

&&   相同即为真  //优先返回假值,同为真,返回第二个

||    一真一假即为真 //优先返回为真,同为假,返回第二个

! 取反

a=0;
b=false;
c=1
d=2
console.log(a && b); //0
console.log(c && d); //2

console.log(a || b); //false
console.log(c || d); //1

 

标签语句
标签语句用于给语句加标签,语法如下:
label: statement 
下面是一个例子:

start: for (let i = 0; i < count; i++) { 
 console.log(i); 
} 
 
如果i,j等于5,直接跳出所有循环
let num = 0; 
outermost: 
for (let i = 0; i < 10; i++) { 
 for (let j = 0; j < 10; j++) { 
   console.log(i,j);
 if (i == 5 && j == 5) { 
   
 break outermost; 
 } 
 num++; 
 } 
} 
console.log(num); // 55 

 

如果i,j等于5,直接跳出内部循环

let num = 0; 
outermost: 
for (let i = 0; i < 10; i++) { 
 for (let j = 0; j < 10; j++) { 
   console.log(i,j);
 if (i == 5 && j == 5) { 
   
 continue outermost; 
 } 
 num++; 
 } 
} 
console.log(num); // 95 

Tags: js

世事无常

要有遥不可及的梦想,也要有脚踏实地的本事